Zespół

… czyli różni specjaliści ramię w ramię, by skutecznie pomagać!

 

  Instytut Analiz Psychologicznych i Psychoterapii jest wysokospecjalistyczną placówką zdrowia psychicznego, której głównym atutem jest doświadczony i starannie wyselekcjonowany zespół specjalistów, w skład którego wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, psychoterapii, pedagogiki, medycyny sądowej i medycyny pracy, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. W ramach swojej działalności Instytut prowadzi psychoterapię, udziela pomocy psychologicznej, prowadzi badania, sporządza niezależne opinie, prowadzi szkolenia i warsztaty, prowadzi także mediacje, przeprowadza wywiady środowiskowe oraz prowadzi poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Pracujący w Instytucie psychologowie i psychoterapeuci specjalizują się w różnych obszarach, co pozwala na profesjonalną pomoc dopasowaną indywidualnie do zgłaszających się osób. Prężnie działającym organem Instytutu jest Opiniodawczy Zespół Niezależnych Specjalistów, który jest alternatywą dla Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. OZNS jest organem doradczym dla sądów w całej Polsce, na ich zlecenie sporządza opinie dotyczące rodzin, rodziców i dzieci, opiniuje także w sprawach karnych oraz prowadzi mediacje. Opinie Zespół sporządza zarówno na potrzeby sądów jak i osób prywatnych, chcących ustalić predyspozycje rodzicielskie, rodzaj i siłę więzi między rodzicem i dzieckiem lub między małżonkami, wiarygodność członka rodziny, stan zdrowia psychicznego i wiele innych. Członkowie Zespołu są zwykle biegłymi sądowymi z wieloletnim stażem pracy w sądownictwie, pracy klinicznej i orzeczniczej. Zespół Opiniodawczy prowadzi również badania podłużne z zakresu psychologii sądowej i psychologii rodziny, dane i wnioski z badań służą klinicystom Instytutu Analiz Psychologicznych i Psychoterapii.

Jednym z kluczowych zadań Zespołu jest sporządzanie niezależnych, obiektywnych opinii w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Opinia jest wydawana po przeprowadzeniu specjalistycznego badania, zgodnie z zakresem posiadanych i wymaganych do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na postawioną tezę, kompetencji specjalistów. Badani przed przystąpieniem do badań są szczegółowo informowani o przebiegu i procedurze procesu diagnostycznego. Czas przeprowadzenia badań zależny jest m.in. od złożoności sprawy i ilości osób biorących udział w badaniu, dynamiki przeprowadzanych wywiadów oraz potrzeb i możliwości badanych.

Specjaliści zatrudnieni w Zespole mają świadomość ważności spraw, z którymi przychodzą osoby badane, jak również świadomość kryzysu psychologicznego czy też trudnej sytuacji emocjonalnej, w jakiej znajdują się niejednokrotnie osoby objęte badaniem, stąd każda sprawa jest traktowana indywidualnie. Badający dokładają starań, aby małoletnie dzieci pozostawały na spotkaniu, tylko tyle czasu, ile jest konieczne dla uzyskania wystarczającego materiału badawczego do odpowiedzi na tezę sądu. Na początku spotkania osoby badane otrzymują podstawowe informacje na temat przebiegu spotkania, zasad obowiązujących podczas badania. Następnie, po uzyskaniu zgody na badanie przeprowadzana jest rozmowa. Również w początkowej fazie badania, ma miejsce rozmowa z małoletnimi i przedstawienie im w sposób dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych, zasad i celu spotkania. Badanie dziecka jest przeprowadzane bez obecności rodzica/ opiekuna. W każdym momencie badania dziecko może zwrócić się do rodzica / opiekuna. Wskazane jest, aby dzieci zostały poinformowane o spotkaniu w Instytucie, w taki sposób, aby nie były zaskoczone wizytą wiążącą się z badaniem. Przekazanie krótkiej informacji o celu spotkania, bez nadmiarowych reakcji emocjonalnych, a także bez przekazywania szczegółów trwającego konfliktu między dorosłymi, pozwoli zminimalizować przeżywany niepokój przed nową dla dziecka sytuacją. Poza częścią badania małoletnich, badający przeprowadzają wywiady z każdą dorosłą osobą objętą badaniem. Poza wywiadem, osoby badane wykonują również testy diagnostycznie. Wszystkie stosowane podczas spotkania metody, zarówno wywiady, obserwacje interakcji między osobami badanymi, wykonywane testy, wchodzą, obok analizy akt sprawy, w skład zastosowanych metod badawczych, poddawanych wnikliwej analizie, interpretacji oraz integracji, celem sporządzenia opinii.

Ewa Bienert  psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy, mediator

Biegła z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Łodzi i Sądzie Okręgowym w Sieradzu, mediator Sądu Okręgowego w sprawach karnych, psycholog-konsultant Wojska Polskiego i ZUS, psychoterapeutka psychodynamiczna i psychoanalityczna, Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Warszawskiego oraz Całościowego kursu psychoterapii psychodynamiczno-psychoanalitycznej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

prof. dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk, psychiatra, internista, biolog molekularny
profesor nadzwyczajny w Katedrze Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, a także w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, od 2005 roku pracownik Szpitala Wojewódzkiego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, gdzie jako lekarz pracuje na oddziale detoksykacyjnym, kierownik Działu Badań Naukowych w Dom Sue Ryder. Interdyscyplinarne zainteresowania naukowe koncentruje na neuropsychiatrii, neurofizjologii i neuropsychologii chorób układu nerwowego, poszukuje subklinicznych markerów motorycznych, emocjonalnych i poznawczych zaburzeń układu nerwowego. Laureat wielu nagród międzynarodowych, prezes Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”

Agnieszka Sas psycholog, psychoterapeutka

Ukończył studia z Psychologii Zdrowia i Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, uprawnienia psychoterapeutyczne zdobyła w Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, ukończyła liczne szkolenia m.in. z zakresu komunikacji z Osobami Głuchymi, jest Certyfikowanym Partnerem Centrów Zdrowia Psychicznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR). Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Polskim Związku Głuchych oddział Łódzki oraz Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych, gdzie na co wspiera w radzeniu sobie z trudnościami i towarzyszy osobom po kryzysach psychicznych, z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną. W instytucie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne osobom dorosłym i młodzieży, prowadzi terapię par, małżeństw i rodzin zarówno w kryzysach, jak i w zakresie rozwoju osobistego. Swoją praktykę opiera głównie na założeniach i metodach Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT). Praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji.

Dagmara Jędrzejewska  psycholog, pedagog, psycholog transportu
Psycholog, diagnosta, pedagog, prowadzi badania kliniczne i sporządza opinie w sprawach dorosłych, dzieci i rodzin, orzeka w zakresie psychologii pracy, doświadczenie w opiniowaniu sądowym zdobyła współpracując m. in. z prof. Lwem Starowiczem w Warszawie, posiada uprawnienia psychologa transportu, została wpisana do Ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu Marszałka Województwa łódzkiego. Ukończyła Uniwersytet Warszawski.

Katarzyna Staniszewska psycholog kliniczny, psychoterapeuta, seksuolog
Specjalista psycholog kliniczny i psychoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz całościowego szkolenia Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym 2 letniego Kursu Terapii Rodzin, jak również innych szkoleń psychoterapeutycznych i seksuologicznych. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w Poradni Seksuologicznej, Przychodni Leczniczo-Konsultacyjnej Klinik Psychiatrycznych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespole Leczenia Środowiskowego, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Poradni Psychologii Prokreacji. Od kilkunastu lat zajmuje się pomocą psychologiczną dla osób dorosłych, przede wszystkim psychoterapią indywidualną, rodzinną, par i małżeństw oraz terapią seksuologiczną. Pracuje w nurcie integratywnym korzystając z osiągnięć psychologii pozytywnej. Korzysta z superwizji certyfikowanego superwizora.

Katarzyna Binder  psycholog, specjalista II stopnia neuropsycholog
psycholog, wykładowca, absolwentka psychologii zdrowia i klinicznej oraz specjalizacji z psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w Instytucie wykonuje diagnozę funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i osobowości oraz sporządza opinie psychologiczne.

Zbigniew Marciniak  psychoterapeuta, mediator
Absolwent Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz Szkoły Mediacji w Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji w Warszawie. W Instytucie prowadzi konsultacje i poradnictwo terapeutyczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię małżeństw i par, terapię rodzin, terapię grupową, mediacje, interwencję kryzysową. Zrzeszony w Polskim Towarzystwie Psychoterapeutycznym oraz
Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt.

Aleksandra Bienert pedagog, terapeuta dziecięcy, mediator sądowy, coach
Szczegółowy opis wkrótce…

Grażyna Derendarz socjolog i psychoterapeutka Gestalt. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Babińskiego w Łodzi. Pracuje z osobami doświadczającymi m.in. zaburzeń nerwicowych, depresji czy trudności relacyjnych. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi, z ofiarami oraz sprawcami przemocy. Pracuje także z osobami, które pragną rozwijać swoją osobowość, poszerzać świadomość, odkrywać swój nieujawniony dotąd potencjał, który ma wpływ na lepszą jakość życia. W Instytucie prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.