Opinie psychologiczne

… w każdej sprawie, np. do sądu, szkoły, ZUS, zabiegów, sanatoriów i inne

 

 

Opinie do sądu w sprawach rodzinnych i rozwodowych dotyczących więzi dziecka z matką lub ojcem, predyspozycji rodzicielskich i in.

 

 

 

 

    Opinie psychologiczne w sprawach rozwodowych, przeprowadzanie przez proces rozwodu, pomoc w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi i przyznania praw rodzicielskich, przygotowanie do badania w OZSS (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów; dawne RODK, Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno – Konsultacyjne), przygotowanie dzieci do rozwodu, pomoc przy porwaniach rodzicielskich, psychologiczne środki zabezpieczające – opinie o stanie dziecka, wpływie sytuacji na dziecko, niechęci dziecka do kontaktów z rodzicem, predyspozycjach rodzicielskich, dawaniu rękojmi należytego sprawowania opieki nad dzieckiem. W związku ze złożonością spraw rodzinnych dobór metod oceny psychologicznej ustalany jest indywidualnie do każdej sprawy.

 

 

Opinie o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych 

 

 

    Instytut wydaje opinie o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. Opinia jest konieczna w przypadku pracy / zajęć zarobkowych dzieci na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną i artystyczną , m.in. Teatr, Opera, Filharmonia, Balet, telewizja, inne media, występy publiczne wokalne, taneczne, indywidualnych, zbiorowych, zbiorowych – chóralnych, baletowych, planów filmowych dla dzieci-aktorów i dzieci biorących udział w tworzeniu reklam, spotów i innych form przekazu medialnego.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 roku, nr 24, poz. 141, z póź. zm.).

Art. 304.

1. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.

2. Właściwy inspektor pracy wydaje zezwolenie, o którym mowa w § 1, na wniosek podmiotu określonego w tym przepisie.

3. Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych w zakresie przewidzianym w § 1: powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka, zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

4. Podmiot, o którym mowa w § 1, dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia: pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu – opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

5. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać: dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie przewidzianym w § 1, określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko, określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych, inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

6. Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie.

7. Właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie z urzędu, jeżeli stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.

 

 

Opinie psychologiczne do operacji plastycznych / zabiegów medycyny estetycznej

 

 

 

     W Instytucie wykonujemy badania psychologiczne stanowiące ocenę istnienia / braku przeciwwskazań do przeprowadzenia operacji plastycznej, np. mankietowej resekcji żołądka, powiększenia biustu z korektą itp. Przedłożenie takiego zaświadczenia wskazuje na zdrowotną motywację do przeprowadzenia operacji, co zwalnia osobę poddającą się zabiegowi z opłaty podatku VAT, koszt zabiegu jest niższy o 23%.

 

 

Opinie powypadkowe do odszkodowań

w sprawach dzieci, młodzieży, osób dorosłych, grup

 

 

    Instytut udziela pomocy psychologicznej w postaci interwencji kryzysowej, dedykowanego wsparcia psychologicznego, wyciszania stresu, a także przeprowadza badania psychologiczne i sporządza opinie pourazowe, powypadkowe stanowiące podstawę do ubiegania się o odszkodowanie po wypadkach drogowych samochodowych, motocyklowych, rowerowych, pasażera, pieszego, kierowcy itp. Opinia poprzedzona jest konsultacją psychologiczną oraz specjalistycznymi badaniami diagnostycznymi z użyciem testów psychologicznych i metod klinicznych. Dla zobiektywizowania i wzmocnienia rzetelności opinii stosujemy krzyżowo metody wolnej oceny psychologicznej z badaniami licencjonowanymi testami psychologicznymi.

Opinie wydawane są przez specjalistów Instytutu doświadczonych w pracy sądowniczej w sprawach cywilnych o zapłatę, zadośćuczynienie i odszkodowanie, w zakresie psychotraumatologii, psychoterapii i opiniowania zdarzeń pourazowych pacjentów dotkniętych Zespołem Stresu Pourazowego (PTSD), Ostrą Reakcją na Stres, agorafobią, przedłużoną reakcja na stres, różnymi stanami lękowymi i in. Wydajemy opinie w niżej wymienionych sytuacjach:

 • wypadki w drodze do pracy
 • wypadki w pracy
 • wypadki w domu
 • urazy w sklepach
 • zderzenia z drzwiami obrotowymi
 • zdarzenia ze schodami ruchomymi
 • poparzenia wodą w hotelach i ośrodkach
 • pogryzienia przez zwierzęta dzikie, półdzikie i udomowione
 • napady w domu
 • napady na ulicy
 • napady w hotelach i instytucjach
 • napaści na tle seksualnym, materialnym
 • mobbingu kolektywnego ze strony sąsiadów czy społeczności lokalnej
 • notoryczne zakłócanie ciszy nocnej
 • mobbingu w pracy (różne typy mobbingu)
 • stalkingu

Oferujemy: pojedynczą konsultację pourazową, interwencję kryzysową, pakiet badań z konsultacją, opinię psychologiczną, sesje wyciszania stresu, prowadzimy szczegółową dokumentację.