Opiniodawczy Zespół Niezależnych Specjalistów

 

„Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć” Cyceron

Nasze opinie to silne argumenty

 

 

Szczegółowo opracowane procedury diagnostyczne

    Badania przebiegają w oparciu o skrupulatnie przygotowane procedury diagnostyczne, które dzięki swojej przejrzystości i silnej podstawie naukowej są trafne, rzetelne i wiarygodne. Do badań używamy wyłącznie licencjonowanych narzędzi, oryginalnych arkuszy, kluczy i norm.

 

 

Zespół najlepszych specjalistów  w regionie

 Instytut zrzesza doświadczonych specjalistów, którzy dzięki swojej pracy osiągnęli wysokie stopnie naukowe, uznanie środowiska i wdzięczność zadowolonych pacjentów. Nasi specjaliści to pasjonaci, dla których praca jest wyzwaniem i powodem ciągłego rozwoju. 

 

 

 Wieloletnie doświadczenie w pracy orzeczniczej

    Specjaliści Instytutu posiadają bogate doświadczenie w opiniowaniu sądowym w charakterze biegłych, opiniowanie w orzecznictwie rentownym ZUS, orzecznictwie lekarskim, opiniowaniu psychologiczno-pedagogicznym w oświacie i pracy terapeutycznej w sektorze prywatnym.

 

 

… jak Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

     Prężnie działającym organem Instytutu jest Opiniodawczy Zespół Niezależnych Specjalistów, który jest alternatywą dla Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (OZSS, dawniej RODK). OZNS jest organem doradczym dla sądów w całej Polsce, na ich zlecenie sporządza opinie dotyczące rodzin, rodziców i dzieci, opiniuje także w sprawach karnych oraz prowadzi mediacje. Opinie Zespół sporządza zarówno na potrzeby sądów jak i osób prywatnych, chcących ustalić predyspozycje rodzicielskie, rodzaj i siłę więzi między rodzicem i dzieckiem lub między małżonkami, wiarygodność członka rodziny, stan zdrowia psychicznego i wiele innych. Członkowie Zespołu są zwykle biegłymi sądowymi z wieloletnim stażem pracy w sądownictwie, pracy klinicznej i orzeczniczej. Zespół Opiniodawczy prowadzi również badania podłużne z zakresu psychologii sądowej i psychologii rodziny, dane i wnioski z badań służą klinicystom Instytutu Analiz Psychologicznych i Psychoterapii.

      Jednym z kluczowych zadań Zespołu jest sporządzanie niezależnych, obiektywnych opinii w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Opinia jest wydawana po przeprowadzeniu specjalistycznego badania, zgodnie z zakresem posiadanych i wymaganych do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na postawioną tezę, kompetencji specjalistów. Badani przed przystąpieniem do badań są szczegółowo informowani o przebiegu i procedurze procesu diagnostycznego. Czas przeprowadzenia badań zależny jest m.in. od złożoności sprawy i ilości osób biorących udział w badaniu, dynamiki przeprowadzanych wywiadów oraz potrzeb i możliwości badanych.

        Specjaliści zatrudnieni w Zespole mają świadomość ważności spraw, z którymi przychodzą osoby badane, jak również świadomość kryzysu psychologicznego czy też trudnej sytuacji emocjonalnej, w jakiej znajdują się niejednokrotnie osoby objęte badaniem, stąd każda sprawa jest traktowana indywidualnie. Badający dokładają starań, aby małoletnie dzieci pozostawały na spotkaniu, tylko tyle czasu, ile jest konieczne dla uzyskania wystarczającego materiału badawczego do odpowiedzi na tezę sądu. Na początku spotkania osoby badane otrzymują podstawowe informacje na temat przebiegu spotkania, zasad obowiązujących podczas badania. Następnie, po uzyskaniu zgody na badanie przeprowadzana jest rozmowa. Również w początkowej fazie badania, ma miejsce rozmowa z małoletnimi i przedstawienie im w sposób dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych, zasad i celu spotkania. Badanie dziecka jest przeprowadzane bez obecności rodzica/ opiekuna. W każdym momencie badania dziecko może zwrócić się do rodzica / opiekuna. Wskazane jest, aby dzieci zostały poinformowane o spotkaniu w Instytucie, w taki sposób, aby nie były zaskoczone wizytą wiążącą się z badaniem. Przekazanie krótkiej informacji o celu spotkania, bez nadmiarowych reakcji emocjonalnych, a także bez przekazywania szczegółów trwającego konfliktu między dorosłymi, pozwoli zminimalizować przeżywany niepokój przed nową dla dziecka sytuacją. Poza częścią badania małoletnich, badający przeprowadzają wywiady z każdą dorosłą osobą objętą badaniem. Poza wywiadem, osoby badane wykonują również testy diagnostycznie. Wszystkie stosowane podczas spotkania metody, zarówno wywiady, obserwacje interakcji między osobami badanymi, wykonywane testy, wchodzą, obok analizy akt sprawy, w skład zastosowanych metod badawczych, poddawanych wnikliwej analizie, interpretacji oraz integracji, celem sporządzenia opinii.