Psychoterapia indywidualna

Skuteczne wsparcie certyfikowanych psychoterapeutów

         Psychoterapia jest procesem, w którym osoba zgłaszająca chęć pracy nad sobą ma możliwość uzyskania większej samoświadomości oraz uruchomienia własnego potencjału w radzeniu sobie z problemami w ramach spotkania dwóch osób, osoby poszukującej pomocy oraz osoby, która w oparciu o swoje wykształcenie oraz własne doświadczenie życiowe udziela pomocy (psychoterapeuta). W trakcie takich spotkań, poprzez relację z psychoterapeutą, istnieje możliwość odreagowania emocjonalnego, poznania samego siebie – w tym źródeł swoich trudności oraz wewnętrznych zasobów – aktywnego ćwiczenia nowych form zachowania, np. radzenia sobie ze stresem czy wyzwaniami życiowymi.

         Czas trwania jednej sesji psychoterapeutycznej to 50 minut, zalecana częstotliwość spotkań terapeutycznych to jedna sesja tygodniowo (do indywidualnego ustalenia), trudno określić jak długo potrwa proces terapeutyczny, jest to kwestia indywidualna i zależy od wspólnych wysiłków osoby zgłaszającej się na terapię i terapeuty.

 

Kiedy pomoc jest fachowa i bezpieczna ?

          Psychologia jako profesja i jako dyscyplina naukowa należy do tych dziedzin ludzkiej aktywności, w których centrum zainteresowania i oddziaływań jest człowiek. Relacje interpersonalne nawiązywane przez psychologa (…) posiadają zawsze wymiar etyczny. Relacje te mają jednak szczególny, niesymetryczny charakter wynikający z przewagi kompetencji interpersonalnych po stronie psychologa, który dysponuje specjalistyczną wiedzą i technikami służącymi do poznawania innych ludzi i oddziaływania na nich. Rola zawodowa psychologa obejmuje ingerencję w sposób istnienia drugiego człowieka jako indywidualnej i niepowtarzalnej całości, ingerencję, której skutki mogą być nieodwracalne. Te okoliczności decydują o znaczeniu przestrzegania zasad etyki zawodowej w działalności psychologów i uzasadniają stawianie im wysokich wymagań etycznych. Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich (Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, PTP). Urzeczywistnianie zasad etycznych w zawodzie psychologa jest zatem wyjątkowo ważne.

         Ale kim właściwie jest psycholog? Jest to osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku „Psychologia”, co może potwierdzić dyplomem ukończenia wyższej uczelni. Po ukończeniu studiów psycholog ma obowiązek odbyć podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa-stażystę (Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Dz. U. Nr 73, poz. 763). Takie przygotowanie merytoryczne daje prawo do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

        Warto zwrócić uwagę, że psychiatra, psycholog i psychoterapeuta to trzy różne profesje, a więc różne będą także możliwości oddziaływania. Psychiatra jest lekarzem medycyny ze specjalizacją psychiatryczną a jego rola sprowadza się do oceny zdrowia psychicznego oraz leczenia farmakologicznego (podawania leków). Psychoterapeuta to osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, czyli leczenia rozmaitych schorzeń i problemów natury psychologicznej za pomocą odpowiedniego zbioru technik, na przykład psychoterapia depresji, psychoterapia zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania itd. Wspólną cechą wszystkich tych technik psychoterapeutycznych jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego. W Polsce obecnie nie ma uregulowanej sytuacji prawnej dotyczącej wymagań, które musi spełniać osoba nazywająca siebie psychoterapeutą. Od kilku lat w opracowaniu jest ustawa „o niektórych zawodach medycznych” lecz nie została jeszcze uchwalona. Projekt ustawy zakłada, iż zawód psychoterapeuty będzie mogła wykonywać „Osoba, która ukończyła szkołę wyższą i uzyskała tytuł magistra lub magistra pielęgniarstwa lub lekarza, oraz ukończyła szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii”. Obecnie leczenie psychoterapeutyczne ze względu na brak uchwalonej ustawy prowadzone jest w oparciu o powstałe pozaustawowe kryteria, które musi spełniać osoba by mogła świadczyć psychoterapię – jest to minimum ukończenie 2 lat szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez właściwe Towarzystwo oraz pracowanie pod superwizją osoby posiadającej certyfikat superwizora psychoterapii. Kryteria takie wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011 roku. Psycholog, który nie ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii często nie posiada odpowiednich umiejętności praktycznych pozwalających przeprowadzić skutecznie proces leczenia psychoterapeutycznego, jego rola ogranicza się do wsparcia psychologicznego, opiniowania, orzekania i diagnozy, dlatego czasami „chodzenie do psychologa jest nieskuteczne” i wymaga pracy z psychoterapeutą a nie z psychologiem. Zachęcamy Państwa do zwracania uwagi na kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne osoby, z którą Państwo pracują lub zamierzają pracować. Wybór specjalisty zależy od celu współpracy.

Jaką psychoterapię oferuje Instytut

         Nasi specjaliści w pracy psychoterapeutycznej korzystają z ujęcia psychodynamicznego, egzystencjalnego i humanistycznego, technik psychoterapii Gestalt, psychodramy, monodramy, relaksacji, technik poznawczo-behawioralnych oraz ujęcia systemowego. Psychoterapeuci pracujący w Instytucie nie stosują sztywnych reguł i schematów oddziaływań, bowiem każda osoba wymaga indywidualnego, dostosowanego wyłącznie do Niej stylu pracy a co za tym idzie doboru odpowiednich technik i metod terapeutycznych. Celem pracy specjalistów Instytutu jest pomoc w przezwyciężeniu zgłaszanych trudności,  zrozumienie i przezwyciężenie psychologicznych i interpersonalnych konfliktów, powstałych na skutek przebytych doświadczeń, stworzenie warunków, w których zgłaszające się osoby mogłyby nabywać i rozwijać bardziej przystosowawcze sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresu i zagrożenia, takie jak asertywność, skuteczne zwracanie się o pomoc i ochrona siebie, pomoc w zrozumieniu przyczyn wydarzeń z przeszłości i ich powiązań z trudnościami obecnie doświadczanymi, rozpoznanie, wyrażanie i radzenie sobie z uczuciami (w tym z uczuciem bólu, strachu, zagubienia, wstydu, winy i złości i innych), zapoczątkowanie naturalnych procesów psychologicznych takich jak żałoba, żal po stracie i przebaczenie krzywd, które często muszą się ujawnić aby dać początek realnej zmianie, uczenie się brania odpowiedzialności za swoje decyzje, uczenie się realistycznego postrzegania własnych możliwości i ograniczeń oraz wspieranie w tworzeniu autentycznych relacji z innymi ludźmi.

     Nasi specjaliści do swojej pracy podchodzą z zaangażowaniem a podczas spotkań zawsze pełną uwagę poświęcają osobie, z którą rozmawiają. Przykładają  bardzo dużą wagę do tajemnicy zawodowej, wszystkie informacje które są im przekazywane podczas sesji psychoterapeutycznych, konsultacji i spotkań doradczych objęte są całkowitą dyskrecją.

     Prowadzona praca psychoterapeutyczna jest stale superwizowana, oznacza to, że specjaliści Instytutu uczestniczą w procesie oglądu swojej pracy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia warsztatu psychoterapeuty i wprowadzania istotnych zmian w sposobach pracy.

     Sesje psychoterapeutyczne, porady psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz par, badania psychologiczne, psychotesty, konsultacje, doradztwo i mediacje Instytut prowadzi w gabinetach zlokalizowanych na terenie Łodzi i Sieradza, w razie potrzeby specjaliści Instytutu dojeżdżają na wizyty domowe, odwiedzają pacjentów w szpitalach, domach i zakładach opieki, ośrodkach, przedszkolach, szkołach i miejscach pracy. Sposób prowadzenia spotkania ustalony jest indywidualnie i zależy od potrzeb danej osoby, pary, rodziny i in. Istnieje także możliwość kontaktu i/lub współpracy on-line, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem Internetu, telefonu, elektronicznej poczty e-mail, komunikatorów typu Skype, formularza kontaktowego itd. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „Kontakt”.

Jakie problemy rozwiązujemy, jakie zaburzenia leczymy ?

            W zakresie pracy z osobami dorosłymi Instytut prowadzi psychoterapię zaburzeń lękowych, nerwic, trudności na podłożu stresowym, depresji, zaburzeń snu, zaburzeń odżywiania, problemów natury seksualnej, psychoterapię uzależnień, zaburzeń osobowości, terapię małżeństw, par oraz rodzin, terapeuci pomagają osobom z doświadczeniem różnorakich traum (np. przemocy seksualnej, słownej, fizycznej, zaniedbania emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego, strat ciąży – aborcji, poronienia). W pracy z osobami dorosłymi specjaliści Instytutu dokonują diagnozy również przy użyciu testów psychologicznych, wykonują badania i sporządzają opinie psychologiczne między innymi po wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w pracy (do odszkodowań i sądów), opinie dotyczące funkcjonowania psychicznego, osobowościowego i afektywnego, opinie do operacji (leczenie otyłości, np. rękawowa resekcja żołądka, operacje plastyczne, np. augmentacja, zmiana płci itd.), opinie osób mobbingowanych, opinie dla osób ubiegających się o adopcję, kandydatów na rodziców zastępczych oraz opinie psychologiczne o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, opinie dotyczące relacji rodzinnych i więzi emocjonalnych, opinie alternatywne do opinii wydanych przez OZSS (RODK) i analizy krytyczne opinii z OZSS, analizy opinii uzyskanych w innych ośrodkach i gabinetach, opinie do ZUS (także druk N-9 „Zaświadczenie o stanie zdrowia”) i wiele innych, w zależności od zgłaszanej potrzeby. Instytutu wykonuje także badania z zakresu medycyny pracy i psychotesty dla kierowców, wydaje orzeczenia o psychologicznej zdolności do kierowania pojazdami i braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na różnych stanowiskach (np. przedstawiciel handlowy, operator wózków widłowych itd.) oraz pracy dzieci. Szczegółowe informacje o świadczonych przez Instytut usługach znajdą Państwo w zakładce „Usługi” oraz „Cennik”. Aby zapoznać się z testami psychologicznymi jakich używamy w swojej pracy zapraszamy do zakładki „Testoteka”.

       W pracy z dziećmi i młodzieżą Instytut zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i trudności w zachowaniu, diagnozą rozwoju, oceną występowania specyficznych zaburzeń tj. dysleksja, dysgrafia, ADHD i in., oceną zasobów i zdolności, predyspozycji do nauki w danej szkole, na danym kierunku studiów, oceną predyspozycji zawodowych (co jest przydatne w sytuacji wyboru profilu klasy). Nasi specjaliści prowadzą terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju typu dystymicznego i depresyjnego, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia itd.), trudnościami w klasie i szkole, problemami rodzinnymi, terapię dzieci i młodzieży rodziców rozwodzących się, przygotowanie dzieci do rozwodu i przeprowadzenie ich i całe rodziny przez ten proces. W pracy z małymi dziećmi Instytut diagnozuje i prowadzi terapię w sytuacji moczenia się i zanieczyszczania się (enuresis, encopresis), regresji w rozwoju, zahamowania mowy już wykształconej (mutyzm selektwny i nieselektywny), problemów przedszkolnych, występowania lęku separacyjnego, pomaga w przeprowadzaniu treningu czystości i w nauce samodzielnego zasypiania. Po więcej informacji dotyczących pracy z dziećmi zapraszamy do zakładki „Poradnia rodzinna” znajdującej się w menu „Usługi”.

Kiedy zwrócić się do nas ?

             Zapraszamy na spotkanie każdą osobę, której przez myśl przemknęła potrzeba porozmawiania z osobą obiektywną, która nie będzie oceniała, krytykowała, porównywała do innych ale wysłucha, w profesjonalny sposób oceni sytuację i pomoże dobrać odpowiednie sposoby rozwiązania trudności. Brak pewności, czy potrzebna jest psychoterapia czy inny rodzaj wsparcia albo niepewność co do formy i rodzaju psychoterapii jest naturalna – zapraszamy na psychologiczną konsultację diagnostyczną. Przedstawimy różne możliwości i odpowiemy na ewentualne pytania czy wątpliwości, wspólnie wybierzemy najlepszy sposób rozwiązania problemu.

Pierwsza wizyta – jak się przygotować ?

              Pierwsze spotkania mają zwykle charakter konsultacji, podczas której/których osoba zgłaszająca się przedstawia swoją sprawę/sytuację, omawia swoje trudności lub przedstawia swoje oczekiwania odnośnie kontaktu z psychologiem lub psychoterapeutą. Po wysłuchaniu osoby zgłaszającej się specjalista zaproponuje najbardziej odpowiednią formę pracy (rozważy także potrzebę włączenia do terapii dodatkowych osób, zwykle z rodziny), wspólnie z osobą zgłaszającą się ustali cel pracy oraz w dalszej kolejności tzw. kontrakt terapeutyczny obejmujący zasady współpracy (czas trwania terapii, częstotliwość spotkań, itd.). Warto mieć na uwadze, że pierwsza wizyta może być stresująca. Jeśli więc istnieje prawdopodobieństwo, że zdenerwowanie nie pozwoli poruszyć wszystkich planowanych przed spotkaniem tematów warto przed wizytą stworzyć listę wątków do poruszenia na sesji. Podczas pierwszego spotkania, po wysłuchaniu osoby zgłaszającej się specjalista może zadawać pytania, dzięki którym usystematyzuje informacje, jednak nie ma konieczności odpowiadania na każde pytanie, można do nich wrócić podczas kolejnych spotkań lub w ogóle nie udzielać odpowiedzi bez konieczności podawania powodu, Państwa komfort jest tu wartością nadrzędną. Można także podczas umawiania pierwszego spotkania w rozmowie telefonicznej nakreślić swoją sytuację lub wysłać jej opis na adres e-mail: instytut.apip@gmail.com, co będzie stanowiło wprowadzenie do wspólnego spotkania.