Psychotesty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje i zapisy pod numerem: 660 401 501 lub 570 401 521

         Psychotesty dla kierowców można wykonać w centrum miasta w Pracowni Psychotechnicznej Instytutu przy ul.Tylnej 4C lok. 28, wpisanej do rejestru Marszałka Województwa łódzkiego pod numerem 10.165/2017

 

POZYTYWNIE I BEZ STRESU po punktach, alkoholu, wypadku

 

      Przeprowadzamy badania psychologiczne kierowców w celu oceny predyspozycji do zawodowego prowadzenia pojazdów i maszyn. Proces badania składa się z rozmowy psychologicznej oraz badania testowego łączącego pomiar zmiennych psychologicznych i sprawnościowych. Na badania należy stawić się wypoczętym, trzeźwym, zabrać ze sobą okulary (do czytania lub stałe). Badania służą ocenie kompetencji poznawczych i cech osobowości oraz sprawności psychomotorycznej, czyli refleksu, procesów myślowych, umiejętności podejmowania decyzji, czasu reakcji, koncentracji uwagi, zdolności spostrzegawczych, widzenia o zmroku, wrażliwości na olśnienie itp.

 

Zapraszamy:

 • Kierowców zawodowych na badania psychologiczne do kwalifikacji zawodowych (39k),
 • Przedsiębiorców wykonujących osobiście transport drogowy (39m)

(Uwaga: badania wykonuje się co 5 lat, po 60. roku życia co 30 miesięcy)

 • kandydatów na instruktorów
 • kandydatów na egzaminatorów
 • osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu
 • osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem
 • przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec których wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia (art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3)
 • przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • osoby przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
 • osoby kierujące motorowerem, pojazdem silnikowym, tramwajem, jeśli uczestniczyły w wypadku drogowym, w wyniku którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń
 • osoby kierujące motorowerem, pojazdem silnikowym, tramwajem, jeśli:
 • kierowały po spożyciu alkoholu lub innej substancji
 • przekroczyły liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego
 • w okresie próbnym popełniły co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu ww komunikacji
 • osoby posiadające prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jeśli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań do kierowania pojazdami

Testy komputerowe – badanie przy użyciu monitora dotykowego

SIRT – Test czasu reakcji prostej

Celem badania testem czasu reakcji prostej SIRT jest ocena szybkości reakcji oraz jej stabilności. Osobie badanej prezentowane są bodźce wizualne w zmieniających się odstępach czasowych. Badanie około 3 minuty.

CHORT- Test czasu reakcji z wyborem

Test służy ocenie szybkości i adekwatności reakcji w sytuacji złożonej. Dodatkowo poprzez ocenę relacji miedzy dokładnością (liczba błędów) a szybkością działania, test może stanowić miarę impulsywności. Osobie badanej prezentowane są bodźce wizualne (neutralnne i krytyczne) w zmieniających się odstępach czasowych. Badanie trwa około 3 minuty.

HECOR – Test koordynacji wzrokowo-ruchowej

Test bada koordynację wzrokowo-ruchową. Ocenie podlega czas potrzebny na zaplanowanie i inicjację ruchu oraz szybkość ruchu. Zadanie testowe jest analogiczne do aparatu Piórkowskiego. Osobie badanej prezentowane są bodźce wizualne w zmieniających się odstępach czasowych.

SPANT – Dwuwymiarowy test koordynacji wzrokowo-ruchowej

Test mierzy koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdolność planowania ruchu w sytuacji wymagającej orientacji przestrzennej. Zadanie testowe jest analogiczne do aparatu krzyżowego. Osobie badanej prezentowane są bodźce wizualne w zmieniających się odstępach czasowych.

PUT – Test spostrzegania i uwagi

Test służy do oceny funkcjonowania dwóch podstawowych mechanizmów uwagi wzrokowej, czyli wyszukiwania i identyfikacji istotnych obiektów w polu widzenia. Osobie badanej prezentowane są bodźce wizualne (neutralne i krytyczne).

PAMT – Test antycypacji

Test służy ocenie umiejętności antycypacji ruchu wielu obiektów. Osobie badanej prezentowana jest prosta animacja poruszających się z różną prędkością obiektów.

TRIT – Test rozumowania sytuacyjnego

Test służy ocenie ogólnej sprawności intelektualnej (inteligencja skrystalizowana) w obszarach ważnych z puntu widznia funkcjonowania w ruchu drogowym. Osobie badane prezentowane są zadania w pięciu seriach.

NECOG – Test zrównoważenia emocjonalnego

Test służy do oceny ryzyka dezorganizacji zachowania spowodowanego brakiem stabilności emocjonalnej. Osobie badanej prezentowane są opisy zachowań i odczuć, które ma ocenić korzystając ze skali częstotliwości ich występowania.

PEMAL – Test poziomu przystosowania

Test służy ocenie samokontroli i przystosowania w sytuacjach związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym. Osobie badanej są prezentowane twierdzenia, na które odpowiada „prawda” lub „fałsz”.

SCOPE – Test radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Test służy ocenie nasilenia odczuwanego stresu oraz pozwala na zidentyfikowanie stylów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Osobie badanej prezentowane są opisy postaw, zachowań, poglądów, które ma ocenić korzystając ze wskazanej skali.