Testoteka

 

COPE – Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

Autorzy: Charles S. Carver, Michael F. Scheier, Jagdish K. Weintraub

Adaptacja: Zygfryd Juczyński, Nina Ogińska-Bulik

Wiek: dorośli

Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu

Opis: Kwestionariusz służy do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem.

     Jest to narzędzie oparte na samopisie, składające się z 60 stwierdzeń, na które odpowiada się na 4-stopniowej skali. Pozwala na ocenę 15 strategii reagowania w sytuacjach stresowych. Strategie te to: Aktywne Radzenie Sobie, Planowanie, Poszukiwanie Wsparcia Instrumentalnego, Poszukiwanie Wsparcia Emocjonalnego, Unikanie Konkurencyjnych Działań, Zwrot ku Religii, Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój, Powstrzymywanie się Od Działania, Akceptacja, Koncentracja na Emocjach i ich Wyładowanie, Zaprzeczanie, Odwracanie Uwagi, Zaprzestanie Działań, Zażywanie Alkoholu lub Innych Środków Psychoaktywnych, Poczucie Humoru. Funkcję norm dla osób dorosłych w wieku 20 – 65 lat pełnią średnie i odchylenia standardowe. Skróconą wersją COPE jest Mini-COPE.

 

CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

Autorzy testu: N. S. Endler, J. D. A. Parker

Polska adaptacja: Piotr Szczepaniak, Jan Strelau, Kazimierz Wrześniewski

Wiek: młodzież, dorośli

Procedura: badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu

Opis: Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ – angażowanie się w czynności zastępcze i PKT – poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

Zastosowanie: do celów badawczych i praktycznych, na przykład jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy), czy w badaniach osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni.

Normy: stenowe dla osób z trzech grup wieku: 16 – 24 lat, 25 – 54 lat i 55 – 79 lat oraz dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

 

CECS – Skala Kontroli Emocji

Autorzy: M. Watson i S. Greer

Adaptacja: Z. Juczyński

Wiek: dorośli

Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu

Opis: CECS składa się z trzech podskal, z których każda zawiera siedem stwierdzeń dotyczących sposobu ujawniania gniewu, depresji i lęku. Służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych; jest przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych.

 

SPR – Skala Postaw Rodzicielskich

Autor: Mieczysław Plopa (2008)

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony

Opis: Kwestionariusz jest przeznaczony do badania postaw rodzicielskich. Składa się z dwóch wersji – przeznaczonej do oceny postaw rodzicielskich matki oraz służącej ocenie postaw rodzicielskich ojca. Każdy z tych arkuszy zawiera po 50 stwierdzeń diagnostycznych grupujących się w pięć wymiarów odpowiadających pięciu postawom rodzicielskim: akceptacji-odrzucenia, nadmiernie wymagającej, autonomii, niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej. Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na pięciostopniowej skali.

Zastosowanie: dla psychologów zajmujących się problematyką rodzinną i wychowawczą; do badań naukowych.

Normy: opracowane na podstawie wyników reprezentatywnej próby 3249 kobiet i 2786 mężczyzn; stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn różniących się wiekiem, wykształceniem, liczbą i wiekiem dzieci w rodzinie.

 

KSP – Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

Autor: Mieczysław Plopa (2008)

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badanie – nieograniczony

Opis: Kwestionariusz jest przeznaczony do badania stylów przywiązaniowych w relacjach partnerskich (romantycznych). Narzędzie składa się z 24 stwierdzeń, po 8 dla każdej z trzech skal pozwalających na diagnozowanie różnych stylów przywiązaniowych: stylu bezpiecznego, stylu lękowo-ambiwalentnego oraz stylu unikowego. Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na siedmiostopniowej skali.

Normy: stenowe, osobno dla kobiet i mężczyzn w wieku 20 – 60 lat.

 

KRR – Kwestionariusz Relacji Rodzinnych

Autor: Mieczysław Plopa i Piotr Połomski

Wiek: Młodzież (15-20 lat)

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony

Opis: Kwestionariusz jest przeznaczony do badania relacji rodzinnych w percepcji młodych ludzi.Kwestionariusz ma sześć wersji służących do oceny:

Rodziny jako całości. Jest to wersja Moja Rodzina zawierająca 32 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność, autonomia – kontrola i tożsamość.

Rodziców jako pary małżeńskiej. Jest to wersja Moi Rodzice jako Małżeństwo zawierająca 16 pozycji, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja i spójność.

Relacji z matką. Jest to wersja Moja Matka zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność i autonomia – kontrola.

Relacji z ojcem. Jest to wersja Mój Ojciec zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność i autonomia – kontrola.

Wyobrażenia na temat tego, jak relacje z danym dzieckiem ocenia matka. Jest to wersja Ja w Oczach Matki zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność oraz autonomia – kontrola.

Wyobrażenia na temat tego, jak relacje z danym dzieckiem ocenia ojciec. Jest to wersja Ja w Oczach Ojca, zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność oraz autonomia – kontrola.

Do każdego ze stwierdzeń osoba badana ustosunkowuje się na pięciostopniowej skali. W badaniach można wykorzystywać wszystkie wersje jednocześnie lub – w zależności od celu badania – jedną bądź kilka z nich.

Zastosowanie: dla psychologów zajmujących się problematyką rodziny i relacji w rodzinie; do badań naukowych.

Normy: stenowe, osobno dla dziewcząt i chłopców (z wyjątkiem wersji Moi Rodzice jako Małżeństwo, która ma normy dla obu płci łącznie).

 

KPR-Roc – Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców

Autor: Mieczysław Plopa

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony

Opis: Kwestionariusz służy do retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich matki i ojca.

Narzędzie składa się z dwóch kwestionariuszy – do oceny postaw ojca i matki osobno. Każdy z kwestionariuszy zawiera po 50 stwierdzeń, badany ustosunkowuje sie do nich na pięciopunktowej skali. Narzędzie pozwala na retrospektywną ocenę rodziców w zakresie pięciu postaw rodzicielskich: akceptacji/odrzucania, wymagania, autonomii, niekonsekwencji i ochraniania.

Zastosowanie: do diagnozy indywidualnej; do badań naukowych

Normy: stenowe, osobno dla kobiet i mężczyzn w wieku 20 – 60 lat.

 

KKM – Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej

Autor: Mieczysław Plopa (2008)

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony

Opis: Kwestionariusz jest przeznaczony do badania zachowań komunikacyjnych w małżeństwie. Na kwestionariusz składają się dwie formy: jedna z nich przeznaczona jest do oceny własnych zachowań komunikacyjnych, druga – do oceny zachowań partnera. Każda z tych form ma po 30 pozycji, obydwie badają trzy główne wymiary komunikacji w małżeństwie: wsparcie, zaangażowanie i deprecjację. Dwa pierwsze wymiary można dodatkowo interpretować bardziej szczegółowo (wsparcie lub zaangażowanie zorientowane na ogólne samopoczucie partnera oraz wsparcie lub zaangażowanie zorientowane na konkretne problemy partnera). Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na pięciostopniowej skali.

Zastosowanie: dla psychologów zajmujących się problematyką małżeństwa – do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie; do badań naukowych.

Normy: opracowane na podstawie wyników 3396 osób badanych różniących się wiekiem, wykształceniem, stażem małżeńskim; stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn w wieku 20 – 60 lat.

 

KKMiP – Komunikacja w bliskich związkach

Autorzy: Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa

Wiek: Dorośli

Proceura: Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony

Narzędzie jest rozszerzonym i pogłębionym opracowaniem Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej KKM

Zastosowanie: może ułatwiać osobom zajmującym się analizą bliskich związków (zarówno w perspektywie diagnostycznej i terapeutycznej, jak i naukowobadawczej) lepsze odczytywanie poziomu i jakości komunikacji między partnerami w bliskim związku. Przedstawione narzędzie badawcze umożliwia spojrzenie na związek z perspektywy (każda badana osoba ocenia siebie i partnera). Treści zawarte w książce (w tym kilkanaście badań trafnościowych) mogą ułatwiać głębsze rozumienie relacji między partnerami, co pozwoli na lepsze określenie kierunku działań terapeutycznych.

 

IPP – Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej

Autor: Alicja Kuczyńska (1992)

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie grupowe; bez ograniczenia czasu

Opis: IPP jest narzędziem służącym do oceny płci psychologicznej jednostki. Płeć psychologiczna rozumiana jest jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata. IPP składa się z 35 pozycji (15 – skala Kobiecości, 15 – skala Męskości, 5 – pozycje neutralne), na które odpowiada się stosując 5-stopniową skalę ocen.

Zastosowanie: przede wszystkim do celów badawczych.

Normy: wyniki ocenia się odnosząc je do mediany w próbie normalizacyjnej. Podane są mediany (także średnie i odchylenia standardowe) dla studentów.

 

CUIDA

Autorzy: F.A. Bermejo, I. Estevez, M. I. Garcia, E. Garcia-Rubio, L. Lapastora, P. Letamendia, J. C. Parra, A. Polo, M. J. Sueiro, F. Velazquez de Castro

Polska normalizacja i podręcznik: Aleksandra Jaworowska

Wiek: Dorośli

Procedura: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu

Opis: CUIDA składa się ze 175 pozycji, na które udziela się odpowiedzi na 4-stopniowej skali. Wyniki ujmowane są na 14 skalach podstawowych (Altruizm, Otwartość, Asertywność, Samoocena, Umiejętność rozwiązywania problemów, Empatia, Stabilność emocjonalna, Niezależność, Elastyczność, Refleksyjność, Towarzyskość, Tolerancja na frustrację, Zdolność tworzenia więzi uczuciowych i Umiejętność radzenia sobie ze stratą), skali dodatkowej (Agresywność) i trzech skalach drugiego rzędu (Opieka odpowiedzialna, Opieka uczuciowa i Wrażliwość na innych). Ponadto CUIDA ma trzy skale kontrolne (Aprobata społeczna, Nieuważność i Niespójność odpowiedzi).

Zastosowanie: Kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów. Pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej.

Normy: Opracowano normy stenowe dla próby ogólnej osób dorosłych w wieku 20-59 lat oraz dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Przeprowadzone analizy pokazały, że te pierwsze powinny być stosowane wtedy, gdy badanie jest przeprowadzane w neutralnym kontekście (badania naukowe, rozwój). Natomiast normy dla kandydatów na rodziców adopcyjnych powinny być stosowane wtedy, gdy badanie odbywa się w kontekście diagnostycznym związanym z opiniowaniem, selekcją lub rekrutacją.

STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

Autorzy testu: C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch, R. E. Lushene

Autorzy polskiej adaptacji: C. D. Spielberger, J. Strelau,  M. Tysarczyk, K. Wrześniewski

Wiek: Młodzież w wieku 15 i 16 lat, dorośli (21 – 79 lat), żołnierze zasadniczej służby wojskowej

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu

Opis: STAI jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. STAI składa się z dwu podskal, z których jedna (X-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (X-2) – lęku-cechy. Pytania składające się na obie skale umieszczone są po obu stronach jednego arkusza testowego. Każda podskala składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada wybierając jedna z czterech skategoryzowanych odpowiedzi.

Zastosowanie: Do diagnozy przesiewowej i indywidualnej; skala X-1 przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku.

Normy: Dla młodzieży w wieku 15 i 16 lat, dla osób w wieku 17-18 lat, dla osób dorosłych w wieku 21 – 79 lat oraz dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

STAIC Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci

Autorzy testu: C. D. Spielberger, C. D. Edwards, R. E. Lushene, J. Montuori, D.Platzek

Autorzy polskiej adaptacji: C. D. Spielberger, T. Sosnowski, D. Iwaniszczuk

Wiek: Dzieci, młodzież

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu

Opis: STAIC jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

STAIC składa się z dwu podskal, z których jedna (C-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (C-2) – lęku-cechy. Pytania składające się na podskale umieszczone są po obu stronach jednego arkusza testowego. Każda podskala składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada wybierając jedną z czterech skategoryzowanych odpowiedzi.

Zastosowanie: do diagnozy przesiewowej – w celu wyłonienia dzieci, które mogą mieć trudności w funkcjonowaniu szkolnym oraz indywidualnej – przy diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych; skala C-1 może być przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku a skala C-2 w wykrywaniu dzieci o skłonnościach neurotycznych.

Normy: dla uczniów w wieku 10 – 14 lat.

MSEI – Wielowymiarowy Kweostionariusz Samooceny

Autorzy testu: E. J. O’Brien i S. Epstein

Autor polskiej adaptacji i podręcznika: Diana Fecenec

Wiek: Młodzież, dorośli

Procedura: Badanie grupowe lub indywidualne; czas badania nieograniczony,

Opis: Kwestionariusz służy do badania samooceny ogólnej i szczegółowej. Składa się z 11 skal – dziewięć z nich bezpośrednio dotyczy poczucia własnej wartości, jego ogólnego poziomu oraz ośmiu komponentów odnoszących się do szczegółowych aspektów funkcjonowania człowieka, takich jak: kompetencje, bycie kochanym, popularność, zdolności przywódcze, samokontrola, samoakceptacja moralna, atrakcyjność fizyczna i witalność. Ponadto zawiera skalę do oceny spójności obrazu siebie świadczącej o efektywności procesu samopoznania, a także skalę pozwalającą ocenić poziom potrzeby aprobaty społecznej. Kwestionariusz składa się z 116 pozycji testowych, do których badany ustosunkowuje się na pięciostopniowej skali.

Zastosowania: Dobrze udokumentowana trafność teoretyczna sprzyja wykorzystywaniu narzędzia w badaniach naukowych. Kwestionariusz może być również stosowany w diagnozie indywidualnej uwzględniającej nie tylko ocenę wyniku na tle innych osób, lecz także analizę wewnętrznego zróżnicowania samooceny (podręcznik zawiera przykłady takiej analizy profilowej).

Normy: stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn w trzech grupach wieku: 16 – 19 lat, 20 – 64 lat i 65 -79 lat.

RISB – Test Niedokończonych Zdań Rottera

Autorzy: J. B. Rotter, M. I. Lah, J. E. Rafferty

Wiek: Dzieci, młodzież, dorośli.

Procedura: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu

Opis: składa się z 40 trzonów, czyli początków zdań, które badany ma uzupełnić.

Zastosowanie: RISB jest narzędziem służącym do oceny nieprzystosowania. Ma trzy wersje: dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Uzyskane rezultaty pozwalają rekomendować RISB w diagnozie indywidualnej, która ma służyć wykrywaniu osób wymagających pomocy psychologicznej oraz dokonywaniu selekcji kandydatów do prac wymagających odpowiedzialności i opanowania. W diagnozie indywidualnej można przeprowadzać analizę jakościową wyników RISB.

EPQ-R Kwestionariusz Osobowości

Autorzy: Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

Polska adaptacja: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Opis: EPQ-R składa się ze 106 pytań, na które badany odpowiada Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na 6 skalach. Trzy z nich – Psychotyzm (P), Ekstrawersja (E), Neurotyzm (N) – odnoszą się do podstawowych wymiarów osobowości. Skala kontrolna – Kłamstwa (K) – pozwala na ocenę tendencji do przedstawiania się w lepszym świetle. Dwie skale dodatkowe – Skłonność do uzależnień (UZ) i Skłonność do przestępstw (PRZ) – pozwalają na identyfikowanie osób w różny sposób zaburzonych. Nazwy tych skal są zgodne z oryginałem. Polskie dane walidacyjne nie pozwalają jednak, aby ich wyniki można było interpretować jako wskazujące na skłonność do uzależnień lub skłonność do przestępstw.

EPQ-R(S) składa się z 48 pozycji pochodzących z wersji pełnej EPQ-R. Pozwala na obliczenie wyników w 4 skalach: Psychotyzmu (P), Ekstrawersji (E), Neurotyzmu (N) i Kłamstwa (K).

Zastosowanie: EPQ-R w wersji pełnej może być wykorzystywany do badań naukowych oraz do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy. Podobne mogą być zastosowania wersji skróconej, jednak z wyjątkiem skali Psychotyzmu z EPQ-R(S), która okazała się mało trafna i mało rzetelna.

 

NEO-FFI Inwentarz Osobowości

Autorzy: P. T. Costa, R. R. McCrae

Polska adaptacja: Bogdan Zawadzki, Jan Strelau, Piotr Szczepaniak, Magdalena Śliwińska (1998)

Wiek: Młodzież, dorośli

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 15 minut

Opis: pozycje kwestionariusza stanowi 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na skali pięciostopniowej. Pozycje te tworzą 5 skal mierzących: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

Zastosowanie: Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki. Wyniki pozwalają na pełny opis osobowości badanego i ostrożne (ze względu na niewysoką rzetelność niektórych skal) prognozowanie jego możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego lub zawodowego; autorzy adaptacji szczególnie jednak polecają to narzędzie do celów badań naukowych.

MMPI-2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości

Autorzy: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben–Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom

Wiek: Dorośli w wieku 18 – 69

Procedura: Badanie indywidualne i grupowe

Opis: jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych.

Zastosowanie: Stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).

 

FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu

Autorzy: Bogdan Zawadzki, Jan Strelau (1997)

Wiek: młodzież, dorośli

Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 30 minut. Opis: Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania. Kwestionariusz ma charakter samoopisowy. Składa się ze 120 pozycji. Pozycje tworzą 6 skal, dotyczących: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności. Teoretyczną podstawę kwestionariusza stanowi Regulacyjna Teoria Temperamentu przedstawiona w pracach J. Strelaua.

Zastosowanie: W poradnictwie zawodowym, wychowawczym, w badaniach naukowych i klinicznych., do diagnozy temperamentu.

Normy: Normy staninowe, opracowane na podstawie badania próby obejmującej przeszło 4000 osób, podane są dla sześciu grup wieku (15 – 19 lat, 20 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat i 60 – 80 lat), oddzielnie dla mężczyzn i kob

 

NEO-PI-R Inwentarz Osobowości

Autorzy: P. T. Costa Jr, R. R. McCrae,

Polska adaptacja i podręcznik: Jerzy Siuta

Wiek: młodzież i dorośli

Procedura: badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu (przeciętnie trwa 35 – 45 minut).

Opis: pozycje kwestionariusza stanowi 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na skali pięciostopniowej. Pozycje te tworzą 5 skal mierzących: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność

Zastosowanie: Narzędzie rekomendowane zarówno do celów badań naukowych, jak i do stosowania w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, w tym zwłaszcza w obszarze psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej, a także w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji

Normy: stenowe, dla dwu grup wieku: 17 – 29 lat i 30 – 79, osobno dla kobiet i mężczyzn, opracowane na podstawie badania próby obejmującej 603 osoby różniące się wiekiem, płcią, poziomem wykształcenia i miejscem zamieszkania.